OUR MACHINES

เราบริการลูกค้าของเราด้วยเครื่องจักรใหม่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่ผลิตจะมีคุณภาพและส่งทันการใช้งานของลูกค้า ด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 180 ตัน 220 ตัน และ 280 ตัน สามารถฉีดงานได้สูงสุด 720 กรัม รับขนาดของแม่พิมพ์สูงสุด 605 mm x 605 mm